0

Keluarga Dakwah - Tips Keluarga Bahagia 66

Dermawan adalah sifat Allah Ta’ala, Allah Maha Dermawan dan mencintai kedermawanan dan para dermawan. Allah menyeru kaum mukminin untuk berlaku dermawan; dermawan akhlak, harta, pangkat, dan seluruh bentuk dermawan.

Termasuk penting bagi kehidupan rumah tangga, hendaklah suami-istri menghiasi diri dengan sifat dermawan dalam artian umum, terutama dermawan harta dan akhlak. Selama suami-istri mewujudkan prinsip ini, baik terhadap pasangan maupun anak-anak, niscaya kehidupan keduanya akan bahagia dengan izin Allah. Keduanya akan mendapatkan akibat yang baik dari sifat dermawan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM bersabda:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarga dan aku yang terbaik bagi keluargaku. Tidaklah ia memuliakan wanita melainkan ia mulia, dan tidaklah ia menelantarkan wanita melainkan ia tercela.” (Shahih Al-Jami’)

Rasulullah SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM bersabda:

“Sesungguhnya Allah Maha Dermawan dan mencintai orang-orang dermawan, Maha berbuat baik dan mencintai perbuatan baik, mencintai akhklak mulia dan membenci akhklak rendahan.” (Shahih Al-Jami’)

Rasulullah SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM bersabda:

“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya.” (Shahih Al-Bukhori)

Di dalam hadist ini Rasulullah SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM menjadikan pemuliaan terdahap tamu sebagai tanda iman terhadapa hari akhir. Suami, istri, anak, orang tua adalah orang yang lebih berhak untuk dimuliakan daripada sebatas tamu yang sebentar lagi pulang.

Riset ilmiyah menunjukan bahwa seseorang yang berderma untuk orang lain, baik donasi ataun menawarkan bantuan untuk mereka, ia akan lebih banyak merasakan bahagia daripada jika didermakan untuk diri-sendiri. (www.kaheel7.com)

Seorang penyair berkata:
Apabila dunia berbuat baik kepadamu maka berbuat baiklah dengannya
Kepada orang lain, niscaya dunia didatangkan karena ia berbalik
Jika dunia datang, dermawan tak akan menghilangkannya sifat bakhil pun tak akan menahan jika ia pergi

Posting Komentar

 
Top